زكرياي‎‎ رازي كاشف‎ الكل‎

پنجم‎ شهريور سالروز ولادت‎ ابوبكـر محمدبن‎‎ زكرياي‎‎ رازي از مفاخر و دانشمندان ايران‎‎ و جهان و كاشف‎ الكل‎ است‎.
واحد مركزي‎‎‎ خبر: محمدبن‎ زكرياي رازي پنجم‎ شهريور سال‎ 209 هجري‎‎ شمسي‎ در ري متولد شد
. وي‎‎‎ هوشي‎ سرشار و حافظه‎ اي قوي در فراگيري‎ علوم‎ داشت‎ و از 40 سالگي‎ به‎ طور جدي‎ به‎‎ كسب‎ علم‎ پرداخت‎ و در 20 سال‎ به پيشرفتهاي‎‎ خارق‎ العاده‎ اي در علوم‎ مختلف‎ دست‎‎ يافت
. رازي‎ كاشف‎ بزرگ‎ ايراني‎ دهها تاليف‎ از خود به‎‎‎ يادگار گذاشته است‎ كه از آن‎ جملـه‎‎ بـه آثارش‎ در علوم‎ پزشكي‎ , رياضيات‎‎, نـجـوم‎ , الهيات و كيميا و دهها كتاب‎ ديگر دربـاره‎ موضوعات‎ مختلف‎ مي‎ توان‎ اشاره‎ كرد
. اين‎ نابغه‎ علـوم‎ شـيمـي‎ و داروسـازي‎ علاوه‎ برتاليفات‎ ارزشمند متعدد بزرگتـرين‎ نتيجه‎ تحقيقات‎ علمي‎‎ خود يعني الكل‎ را كه‎ كشف‎ آن‎ كاري‎ در خور ستايش‎ و خدمتي‎ ارزنده‎‎ به جهان‎ علم‎ است‎‎ از خود به‎ يادگار گذاشت
. سالروز ولادت‎ محمدبن‎‎ زكرياي‎‎ رازي در ايران روز داروسازي‎ ناميده‎‎ شده است‎.


[ چاپ اين مطلب ]

Close